literatura, historie, politika

Hájemství Sedmi – povídky

Přehled mých dokončených i rozpracovaných povídek ze světa Hájemství Sedmi; řazeny jsou chronologicky, jak se na pozadí dějin Hájemství Sedmi odehrávají. U každé jsou uvedeny údaje vztahující se k Hájemství Sedmi – stručný přehled děje a jeho pozadí a rovněž letopočet, v němž se daný příběh odehrává. Dále uvádím doplňující technické údaje: datum vzniku povídky (u některých starších povídek je doba jejich vzniku znát), příp. informace o její publikaci či umístění v nějaké literární soutěži.

Zařazuji sem i rozpracované povídky včetně těch, které existují jen ve formě nějakého základního konceptu. Neznamená to, že na všech neustále pracuji, to nelze, ale různě je průběžně doplňuji o nápady, které přicházejí znenadání, nebo je prostě držím u ledu, dokud nebudu mít pocit, že je vhodné je dopracovat. Musí mne to v prvé řadě bavit.

1117 – Náhrobek

napsáno 2004, 24 normostran; 2. místo v soutěži Vidoucí 2005, rovněž publikováno na serveru FantasyPlanet.cz

„Startovací“ povídka uvádí na scénu jednu z hlavních postav mých příběhů. Thatmek Ioalonil Tímar Beqeriol, Dvanáctý z Dvanácti, Pravý syn Arlemionu a Ochránce královské krve, přebývá po pádu yevtarské říše Arlemion v khozdorském azylu a v péči místní rodiny Biarrek se léčí z těžkého zranění. Pronásledují ho vzpomínky na válku, v níž volil mezi záchranou arlemionského krále nebo vlastního otce, kterého nechal zhynout. Po letech se proto vrací do ztracené domoviny, aby alespoň v místě bitvy umístil otcův náhrobek. Ve hvozdu, který býval kdysi jeho domovem, se však jeho příběh protne s příběhem dryády Anúven, která z lásky opustila společenství svých sester. Nedokázala však opustit svůj rodný hvozd, a tak spolu s dětmi, jež se ze svazku se smrtelníkem narodily, žijí ve skrytu před novými pány této části země. Dokud jejich životy krutě nezpřetrhá skupina vojenských dezertérů. Její dceru Síélil zachrání Thatmek a odvádí ji do nového domova arlemionských Yevtarů v horském Khozdoru.

Původně se Náhrobek odehrával již v roce 1103 a s tímto letopočtem je někde i uváděn, ale pro potřeby pozdějších událostí jsem ho musel více přiblížit „současnosti“ Hájemství Sedmi, tedy ve druhé polovině či spíše na konci 12. století. Posunul jsem tedy jeho děj až do roku 1117.

1161 – Barbar a poutník

napsáno 2003, 22 normostran; už poněkud zastaralé

Bez rodiny a bez vlasti se Thatmek stává Poutníkem a cestuje po celém světě, částečně i ve službách své nové domoviny – Khozdoru. Při putování Terktonskými hvozdy, kde dojednává dodávky khozdorských zbraní Terktonům na obranu jejich domoviny proti rozpínavým Veneťanům z Molverie, zabloudí až na sever, na Kaironskou vysočinu. Právě v době slunovratu, při němž jsou mezi muže přijímáni patnáctiletí chlapci, kteří následně musejí během posvátného měsíčního příměří mezi klany splnit zkoušku dospělosti – utkat se v divočině s mladíkem z jiného klanu v souboji a porazit ho. Thatmek se náhodou potká s Korgem gon Wern, který tuto zkoušku podstupuje, a zachraňuje mu život v souboji proti přesile, což je porušením posvátných pravidel Vysočiny. Oba se rozcházejí, ale jelikož v Korgovi setkání s cizincem vzbudilo tužby po neznámých zemí, Thatmek se uvoluje přijmout ho v budoucnu do svých služeb. Pokud se ho však Korgovi vůbec podaří najít v Terktonských hvozdech, kam se Thatmek vrací.

1161 – U klanu Tarachova

napsáno 2004, 20 normostran; už poněkud zastaralé

Korg, chovající v nitru touhu vyniknout a proslavit se, přednáší na posvátném shromáždění všech klanů pod Gralthorovou horou svou žalobu na Tarachův klan, který špatně vychoval své tři příslušníky, již ho proti Gralthorovým zákonům napadli při zkoušce dospělosti v přesile. Shromáždění rozhodne, aby svou stížnost přednesl na vrcholku hory samotnému Gralthorovi. Bůh skutečně ke Korgovi promluví a pronese zdrcující rozsudek – celý Tarachův klan musí být do posledního člena vyhlazen a Vykonavatelem trestu určí právě sotva dospělého Korga.

1161 – Přítel Poutníkův

koncept 2007

Korg, otřesený a poznamenaný svou krutou rolí Vykonavatele, odchází z Kaironie, rozhodnutý se již nikdy nevrátit. Putuje Terktonskými hvozdy, skutečně se nakonec setkává s Thatmekem a společně Terktonům pomáhají ve válce s Veneťany. Po prohrané válce putují dále na východ, do oblastí Terktonských hvozdů, kam se podle všeho ještě nikdy žádný člověk ze Západu nedostal.

1162 – Daleko na východě

napsáno 2008, 25 normostran; publikováno ve sborníku Drakobijci X (Michal Bronec ed., Straky na vrbě 2008)

Thatmek s Korgem prchají dále na východ, pronásledováni fanatickými uctívači šíleného yevtarského mága, který si po pádu Arlemionu založil mezi primitivními domorodci ve východních Terktonských hvozdech vlastní říši ovládanou krutostí a násilím.V Novém Fortumu, gorktské kolonii založené daleko na východě při severním pobřeží kontinentu, dochází k magickému atentátu na zakladatele kolonie a právoplatného následníka gorktského trůnu. Jeho mladičký syn Godrik Sverrson uniká smrti díky Korgovi a Thatmekovi a společně se vypořádávají jak s pronásledovateli obou přátel, tak s kletbou, která po magickém atentátu postihla Nový Fortum.

1163 – Mladičký král

koncept 2008

Thatmek a Korg doprovázejí malou skupinkou věrných právoplatného gorktského krále Godrika Sverrsona domů na západ a pomáhají mu vydobýt zpět korunu a trůn a pomstít se vrahům jeho otce.

1167 – Srdce hor

napsáno 2004, 33 normostran; 2. místo v soutěži Troll 2004

Korg s Thatmekem právě pobývají v Khozdoru, v rodině Thatmekova přítele Talagora Biarrek. Mladý ambiciozní trpaslík Burga, fascinovaný životem lidí z plání, ukradne srdce hory Tárak, které má podobu obřího drahokamu a pomocí něhož dokáží Khozdořané přimět horu, aby jim vydávala své bohatství. Chce ho prodat bohatému sběrateli, aby mohl začít nový život mezi lidmi. Korg, Thatmek a Talagor vedou pronásledovací oddíl Khozdořanů, který má přinést posvátné srdce hory zpět.

1176 – Údolí krvavých ženců

napsáno 2014, 30 normostran; 5. místo v soutěži Vidoucí 2014; publikováno v časopisu Pevnost 09/2015

Nezměrná je moc Dirganské říše a nespočetné jsou národy, jež ovládá. A přesto se jí odvážil někdo vzdorovat – hornatá Askarea, která povstala proti dirganské nadvládě a obrátila se ke své slavné minulosti. Do sedmí údolí Askarey, obklíčených ze všech stran dirganskými legiemi, přivádí Korga a Thatmeka speciální poslání – vykoupit ze zajetí syna významného dirganského patricije, jemuž jsou zavázáni. Kdo jiný než oni by mohl poslání splnit, když kdysi v zemi pobývali a nynější vůdce Nové Askarey Pratés se stal jejich přítelem. Zůstal jím dodnes?

1184 – Vyhnanci

napsáno 2008, 61 normostran

Po arlemskou-dhauránské válce (1180-1184) se novopečený hrabě Dalbert vydává s malým doprovodem a věrným přítelem Parlenem kolonizovat divočinu na Eilonském poloostrově. Ve skutečnosti tam byl vyslán do vyhnanství svým bratrem Harlonem, neboť když ve vzdálené válce padl jejich otec, velkokníže galemský, pokusil se Dalbert upřít staršímu bratrovi právo na trůn.

Průzkumná výprava do vnitrozemí poloostrova, z níž si přiváží tajemnou a krásnou zajatkyni Létil, ukazuje, že Eilonské hory nejsou tak liduprázdné, jak se  Veneťané domnívali, ale že v nich žijí pozůstatky Yevtarů, kterým kdysi celý poloostrov patřil.

Korg, zdrcený ztrátou přítele a učitele Thatmeka, o něhož přišel v arlemsko-dhauránské válce, se bezcílně toulá Venetií – dokud v Arlemské hvozdu, nad náhrobkem Thatmekova otce nedojde ke zvláštnímu setkání, které mu poněkud zatemní mysl a z něhož si odnáší tajemný předmět schovaný v sedlové brašně, jenž se neodvažuje si prohlédnout. Díky němu je ale neomylně zaveden do Červených jeskyní, skrytého sídla přeživších Yevtarů v Eilonských horách. Odhaluje jim korunu jejich dávných králů, kterou  obdržel od tajemného neznámého a pod jejíž ochranou má eilonské Yevtary přivést do Khozdoru, kde nyní v azylu žijí Yevtaři z také padlého Arlemionu.

Eilonský Yevtar Finiel, který opustil bezpečí Červených jeskyní, aby své milované Létil ukázal moře, ale ona přitom padla do venetského zajetí, korunu ukradne, aby ji s Dalbertem vyměnil za svou lásku. Korg se se skupinou Yevtarů pro korunu vydává, neboť bez její ochrany do Khozdoru přes venetské území nedojdou.

1185 – Korgova smečka

koncept 2012; podklad pro herní dobrodružství, které možná do literárního příběhu přinese zajímavé nápady a podněty 

Kadurn Gelenbokk, bývalý příslušník arlemského 13. husarského pluku, přichází do císařského města Reinu, aby zde hledal obživu jako žoldnéř, neboť v nedávno ukončené arlemsko-dhauránské válce přišel o rodinu a jeho državy byly zcela zpustošeny. Jeho schopnosti zaujmou žoldnéřského kapitána Korga gon Wern, který sestavuje různorodou, nicméně elitní jednotku s delikátním úkolem, na jehož úspěšném splnění mají zájem nejen zadavatel, jímž je jarlanský kníže Lutemyr, ale také významní hráči na velmocenského šachovnici Severu – galemský velkokníže Harlon a gorktský král Godrik.

1185 – Stříbrnos

koncept 2014

Přímé pokračování Korgovy smečky, která se po úspěšné výpravě vrací do Jarlanského knížectví. Jenže v očích místní bohyně přezdívané Královna víl a především jejích zřeců může být domnělý úspěch nedostatečným. Navíc malé pohanské poloostrovní zemičce hrozí nebezpečí od mocného souseda, Chauronského království, jehož královna regentka Jolwyga nejen běsní vzteky nad ranou, již jí Korgova smečka zasadila, ale také potřebuje posílit svou prestiž mezi nepřátelsky nakloněnou šlechtou, již je potřeba nějak zaměstnat, nejlépe ve válce. Halapartny, arkebuzy, meče a šavle Korgovy smečky tak zase budou mít práci.

1186 – Tisíc z Vysočiny

napsáno 2012, 27 normostran; publikováno ve sborníku Hry s příběhem: Ocel a krev (Zbyněk K. Holub ed., Mytago 2012)

Korg gon Wern a jeho smečka se účastní obléhání města Noralu, gorktské kolonie na kontinentu, která svou polohou v ústí řeky Laktěr střeží hlavní obchodní trasu procházející Slavonií, což je v trnem v oku zdejším knížatům. Vůdce slavonského kmene Lagojanů Getigold se staví do čela široké koalice slavonských kmenů a proti Noralu vytáhne. Obléhání se však neúměrně dlouho protahuje a vypadá to, že spěje ke krachu. Korg knížeti Getigoldovi nabízí, že mu přivede bojovníky, s nimiž hradby Noralu zdolá – své soukmenovce z Kaironské vysočiny, již čtvrt století nenavštívil. Chce za to nemalou odměnu – Getigoldovu dceru, hraběcí titul a odpovídají léno.

Noral je s pomocí Korgova tisíce bojovníků z Vysočiny skutečně podmaněn, Korg přitom potají v dobytém městě dokonává poslední pomstu svého dávného přítele Godrika Sverrsona, krále Gorktských ostrovů. Getigold se stává nejmocnějším ze slavonských knížat a Korga odměňuje. Ale nedůvěřuje mu, neboť zná jeho vazby na gorkltského krále Godrika, a vidí v něm potenciálního protivníka.

1189 – Nový svět

koncept 2013

Talagor Biarrek, kdysi slavný khozdorský platnéř a nyní starosta města Tárakwo, dostává pozvání od svého přítele Korga, který se na dalekém severu stal hrabětem a důležitým mužem nově vzniklého Noralského knížectví, aby mu se svými zkušenostmi a znalostmi pomohl rozvíjet jeho nové panství. Talagor se svými dcerami a skupinou Khozdořanů pozvání vyslyší a opouští rodné velehory, aby se vydal se na dalekou a dobrodružnou cestu, vedoucí přes hlavní venetská velkoměsta i neklidné Chauronské království, kde se již několik let šlechta sváří o prázdný královský trůn.

Khozdořané pomáhají Korgovi pozvednout jeho panství, jsou však svědky úkladů, které proti Korgovi připravuje noralský kníže Getigold, který se ho chce zbavit. Mezi oběma muži a jejich věrnými dochází ke konfrontaci. Po relativně novém a nestabilním Noralském knížectví navíc pokukuje i mocné Molverské království, jehož vládce by rád posunul hranice své země až k moři.

1195 – Filosof a generál

koncept 2013

Nový vládce nyní již Noralského vévodství, jež se po válce s Molverií stalo součástí Venetské říše, si povenetštil jméno na Korgan a pokračuje ve svém úmyslu, jenž pojal už před dobytím Noralu – proměnit se ze žoldnéře, kterého živí válka a ničení, ve vládce, který svým poddaným zajistí mír a poklidný a spravedlivý život v blahobytu. Jeho ambicí je i založení Noralské univerzity a vydává se proto na jih do Dirganské říše, aby pro ni získal muže, kterého celý život obdivuje a jehož knihy mu pomohly přerodit ze z válečníka v budovatele – stárnoucího filosofa Vorneta Magoliona. Při setkání s tímto mužem ho čeká souboj, jaký ještě nikdy nemusel podstoupit.

cca 1200 – Království Boží

koncept 2009, stále sbírám nápady, bude to nejrozsáhlejší dílo

Na chauronský trůn byl konečně po dlouhé válce mezi místními šlechtickými rody dosazen právoplatný král Haawon II. Za vydatné pomoci noralského vévody Korgana a galemského velkoknížete Harlona, kteří kdysi bývali druhy ve zbrani za arlemsko-dhauránské války. Mladý král, vyrůstající pod vlivem dominantní matky a v prostředí dvorských intrik a svářících se šlechtiů, se silně uchyluje k víře a pod vlivem náboženských kazatelů touží z pozice své moci proměnit celou chauronskou společnost tak, aby si všichni byli rovni. Uvádí do pohybu masy chudiny a šlechtou utiskovaných rolníků a rozpoutává tak v Chauronii další domácí válku, ještě strašnější než tu předchozí, neboť je živena náboženským fanatismem.

Příběh sleduje osudy nejen hlavních hybatelů událostí, ale i další postav ze všech společenských vrstev, z nichž některé jsou chaotickým děním v zemi bezmocně vláčeny, ale některé  jich využívají ku svému prospěchu a společenskému vzestupu.

1203 – Bez slitování

napsáno 2011, 25 normostran

Nájemný vrah Rappanel Narvel, zvaný Rapp Olovnáč, neboť dává přednost horkému olovu před chladnou ocelí, opouští Molveru, kde je pro něj příliš horká půda a vydává se hledat štěstí do Noralu. Dobře informovaný vévoda Korgan však o takového nezvaného hosta ve svém městě nestojí. Neváhá však využít jeho nevšedního talentu a vysílá ho na tajnou misi do Chauronského království. Díky noralské intervenci tam byla nedávno ukončena náboženská domácí válka, ale ještě nebylo zcela  učiněno spravedlnosti zadost.

O mně


Budějčák, co má rád historii, literaturu a filmy, který čas od času i sám něco napíše a jemuž není lhostejné veřejné dění. více...

Z médií

Můžu s nimi třeba nesouhlasit, vztekat se nad nimi, nebo naopak spokojeně pokyvovat hlavou. Tohle jsou každopádně hodně dobré články, které mne zaujaly a které byste si mohli (nebo možná měli) přečíst taky.